جایزه بهترین مقاله

به اطلاع اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران محترم می رساند، مقالات ارسالی به دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی از نظر محتوایی و ساختاری داوری خواهد شد و در نهایت تعدادی از مقالات که شرایط لازم را کسب نمایند به نشست نهایی ارائه بهترین مقاله راه خواهند یافت. در این نشست، مقالات برتر توسط نویسنده در حضور داوران ارائه می گردد و به بهترین مقاله که حداکثر امتیاز را کسب نماید یک سکه تمام بهار آزادی اعطا خواهد شد.

 

مقالات پذیرفته شده پوستری نیز در روز کنفرانس توسط داوران ارزیابی می گردد و به بهترین پوستر یک ربع سکه بهار آزادی اعطا می گردد. 

 

همچنین در صورت تمایل نویسندگان، مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی و علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری به صورت یک ویژه نامه منتشر خواهد شد.

 

برای اطلاع از نحوه نگارش و ارسال مقاله به راهنمای نگارش مقالات مراجعه نمایید.