برنامه زمانبندی ارائه شفاهی اعلام شد.


برنامه زمانی ارائه شفاهی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی توسط دبیرخانه کنفرانس اعلام شد. شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت شفاهی پذیرفته شده است بایستی طبق برنامه اعلام شده در نشست مربوطه حضور داشته باشند و مقاله خود را در 15 دقیقه ارائه نمایند. برای مشاهده برنامه زمانی و نکات اجرایی ارائه شفاهی اینجا کلیک کنید.