دبیر کمیته

دکتر رضا شجیع

محورهای تخصصی

  • مفهوم حکمرانی و سیاستگذاری باز در ورزش
  • ابعاد حکمرانی و سیاستگذاری در ورزش ایران
  • تعامل جامعه مدنی، بازار و حاکمیت در ورزش ایران
  • تحلیل وضعیت حکمرانی در ساختار ورزش ایران
  • چارچوب حکمرانی و سیاستگذاری باز در ورزش ایران
  • ترسیم آینده ورزش ایران بر مبنای رویکرد حکمرانی و سیاستگذاری باز