محورهای تخصصی

محورهای پیشنهادی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با رویکرد سیاستگذاری باز، تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت به شرح زیر می باشد:

 

حوزه‏‏ های نظری

 

بررسی نقش دولت از منظر تئوری در حوزه های مختلف

 • دولت و حاکمیت بر حوزه اقتصادی
 • دولت و حاکمیت بر حوزه فناوری
 • دولت و حاکمیت بر حوزه امنیت ملی
 • دولت و حاکمیت بر حوزه علمی

 

بررسی نقش دولت و حاکمیت از منظر اسلامی

 • رویکرد شکل گیری حاکمیت بر اساس حق (کدام حق؟)
 • نقد نظریه های غربی در ارتباط با حق مالکیت و نظایر آنها

 

بررسی ساختارهای اداره جوامع

 • نگاه پارلمانی
 • نگاه بوروکراسی
 • نگاه تنظیم گری

 

بررسی روندهای آینده

 • نقش فناوری های خانمان برافکن نظیر بلاک چین در نظام حکمرانی
 • جهانی شدن و تاثیرات آن
 • ارتباطات بین الملل و تحولات منطقه ای

 

حوزه های کاربردی

 

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتصادی

 • بانکها و نظام بانکی
 • صنعت و سیاست صنعتی
 • خصوصی سازی و مالکیت خصوصی عمومی
 • بیمه، رفاه و تامین اجتماعی
 • اشتغال و کارآفرینی
 • تورم و نرخ بهره
 • نظام مالیاتی
 • مناطق آزاد اقتصادی

 

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اجتماعی

 • اداره شهر و امور شهری
 • آب
 • محیط زیست و آلودگی هوا
 • بهداشت و سلامت
 • جمعیت و مهاجرت
 • بی خانمانی و مسکن
 • فضای مجازی و فاوا

 

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتدار و امنیت

 • علم و فناوری و اقتدار
 • امنیت ملی
 • دفاع همه جانبه
 • قوای نظامی

 

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی علمی فرهنگی

 • آموزش عالی و آموزش همگانی
 • فهم عامه از علم
 • ورزش و سلامت
 • فرهنگ و سبک زندگی
 • فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای
 • مساجد و امور دینی مذهبی
 • رسانه نوین

 

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در بهبود نظام اداری

 • بوروکراسی و نظام اداری
 • تمرکز گرایی و تمرکز زدایی
 • برونسپاری و تعدیل ساختاری دولت
 • ساختار اداره دولت و تشکیل یا ادغام وزارتخانه ها
 • ساختار اداره مجلس و راهکارهای بهبود
 • نظام انتخابات مجلس و راهکارهای بهبود
 • ساختار اداری قوه قضائیه و راهکارهای بهبود

 

حکمرانی در حوزه های موضوعی نظیر آب، محیط زیست، بهداشت، صنعت، مناطق آزاد، ورزش، رسانه و ...