فایل مقالات شفاهی ارائه شده در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

 
  • مشاركت پايدار  نهادهاي دولتي(مدارس) و حاكميتي بمنظور تحقق عدالت آموزشي در آموزش و پرورش (عدالت آموزشي با تعامل حكومت - حاكميت)