مسئول آموزش های جانبی و امور بین الملل

دکتر سید رضا میرنظامی

مسئول کمیته انتشارات

سعید صادقی

مسئول کمیته رسانه و سایت

علی اکبر اسدی

مسئول دبیرخانه

خدیجه امیدی

اعضای دبیرخانه:

  • نسرین قاسمی
  • مرجان کرمعلی زاده