قالب ارائه شفاهی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

نویسندگانی که مقاله آن ها به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است، بایستی مقاله خود را در روز کنفرانس در نشست مربوطه ارائه نمایند.

حداکثر زمان برای ارائه مقاله 15 دقیقه و حداکثر تعداد اسلاید نیز بایستی 20 عدد باشد.

لازم است افراد اسلایدهای های خود را قبل از برگزاری کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب بایستی در فایل قالب ارائه شفاهی که در ادامه مطلب آمده است، تنظیم و تدوین گردد تا یکنواختی مناسبی بین تمامی ارائه ها وجود داشته باشد.

کنفرانس هیچ گونه مسئولیتی در آماده نمودن فایل برای افراد ندارد.

قالب ارائه شفاهی

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 قالب ارائه شفاهی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 777.07 کیلوبایت

قالب ارائه پوستر در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

نویسندگانی که مقاله آن ها به صورت ارائه پوستر پذیرفته شده است، بایستی پوستر مقاله خود را در روز کنفرانس طبق برنامه زمانبندی در محل مربوطه نصب نمایند. 

پوستر بایستی طبق دستورالعمل تهیه پوستر و در فایل قالب ارائه پوستر (طبق اندازه اعلام شده (70*100)) آماده و چاپ شود.

کنفرانس هیچ گونه مسئولیتی در آماده سازی، چاپ و نصب  پوستر ندارد و تمامی این امور بایستی توسط نویسندگان انجام شود. 

در صورتی که پوستر در روز کنفرانس نصب شده باشد، گواهی ارائه مقاله اعطا می شود.

قالب ارائه پوستر

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 قالب ارائه پوستر در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 1092.5 کیلوبایت