برنامه زمانبندی ارائه پوستر اعلام شد.


برنامه زمانی ارائه پوستر در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی توسط دبیرخانه کنفرانس اعلام شد. شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است بایستی در یکی از دو روز کنفرانس (براساس برنامه زمانبندی) پوستر خود را ارائه نمایند. برای مشاهده برنامه زمانی و نکات اجرایی ارائه پوستر اینجا کلیک کنید.